رزرو نوبت درمانگاه

بهره گيري از كادر پزشكي مجرب

تجهيزات پزشكي به روز

مجهز به درمانگاههاي تخصصي

نوبت دهي اينترنتي درمانگاه ها

نوبت دهي

بيمه هاي طرف قرارداد

بيمه ايران
بيمه دانا
آسيا
تامين اجتماعي
البرز
دي

نوبت دهي اينترنتي درمانگاه ها

نوبت دهي

مسير دسترسي