پزشكان بيمارستان مردم

دكتر ناهيد بيجند گودرز

دكتر ناهيد بيجند گودرز

تخصص : داخلي
دكتر محبوبه توسلي

دكتر محبوبه توسلي

تخصص : زنان و زايمان
دكتر ترانه حسيني پور

دكتر ترانه حسيني پور

تخصص : زنان و زايمان
دكتر ماندانا خليلي پور

دكتر ماندانا خليلي پور

تخصص : زنان و زايمان
دكتر فريبا رودگرمي

دكتر فريبا رودگرمي

تخصص : راديولوژي
دكتر زهرا طالب زاده

دكتر زهرا طالب زاده

تخصص : زنان و زايمان
دكتر سيد حميد كرباسي

دكتر سيد حميد كرباسي

تخصص : داخلي
دكتر اكرم نيازي

دكتر اكرم نيازي

تخصص : قلب و عروق