گروه پزشكی برزويه (بيمارستان مردم) در نظر دارد تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب بيمارستان مردم را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد:

متقاضیـان شـركت در مناقصــه می توانند از طريق سايت بيمارستان، قسمت مناقصات و مزايدات شرايط كلی مناقصـه را مطالعه و در ساعات اداری در صورت داشتن هرگونه سوال و يا هماهنگی برای دريافت اسناد مناقصه با شماره 25-33795823-021 داخلی 283 تماس حاصل فرمايند.

آدرس: تهران – خيابان پيروزی –خيابان شكوفه – ميدان كلانتری –خيابان كرمان –بيمارستان مردم