كلاس آموزش DC شوك

برگزاری کلاس آموزشی استفاده از دستگاه DC شوك توسط آقای متقی سوپروايزر بيمارستان برای مسئولين بخش‌های درمانی برگزار گردید. در اين كلاس آموزش استفاده صحیح از دستگاه و شرایط استفاده در زمان های اضطراری برای مسئولين شرح داده شد.