برگزاری کمیته تجهیزات پزشکی و تاسیسات

کمیته مشترک تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 در سالن کنفرانس حوزه مدیریت بیمارستان با حضور تمامی اعضای کمیته برگزار شد. در ابتدای جلسه مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و توسط مسئولین هر بخش توضیحات لازم ارائه گردید. در ادامه جلسه به مشکلات موجود اشاره شد و مصوبات جدیدی جهت […]