کلاس آموزشی صدور معرفی نامه درمان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم کلاس آموزشی صدور معرفی نامه درمان با حضور نماینده بیمه آتیه سازان برای تمامی منشی های بخش ها برگزار گردید.

بازدید بازرسان وزارت بهداشت از بیمارستان مردم

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم در روز سه شنبه مورخ 7 تیرماه 1402 بازرسان اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بررسی عملکرد این بیمارستان در خصوص رعایت استانداردها و بررسی کیفیت خدمات قابل ارائه با حضور مسئولین از این مرکز بازدید نمودند و در پایان نقاط قوت و ضعف های […]