برگزاری کمیته پایش و سنجش کیفیت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم، کمیته پایش و سنجش کیفیت جهت بررسی شاخص ها، چک لیست ها و برنامه عملیاتی بیمارستان با حضور مسئولین برگزار گردید. در هنگام برگزاری جلسه، آموزش نرم افزار سنجاب نیز هزمان با بررسی موارد فوق صورت گرفت.

برگزاری کمیته ارتقاء اورژانس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم، کمیته ارتقاء اورژانس با حضور رئیس جدید اورژانس دکتر عبدالحسینی برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر عبدالحسینی از اضافه شدن 4 پزشک طب اورژانس در کادر جدید خبر داد، در ادامه جلسه بررسی و تحلیل شاخص های اورژانس، مسائل مرتبط با اورژانس و تدوین برنامه بهبود کیفیت در جهت […]