وجود واحد شنوايی سنجی به متخصصين محترم گوش و حلق و بينی كمك می كند تا كليه پروسيجرهای درمانی مربوط به مراجعين محترم را در اين بخش انجام دهند .این بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.