برگزاری کلاس آموزش گازهای طبیعی

به گزارش روابط عمومـی بیمارستـان مـردم، کلاس آموزش گازهای طبیعی توسط مهندس حقیقت مسئول فنی و مهندسی بیمارستان برای کمک بهیـاران بخش های مختلف، واحد تجهیزات پزشکی و واحد تاسیسات بیمارستان برگزار گردید.

کلاس آموزشی صدور معرفی نامه درمان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم کلاس آموزشی صدور معرفی نامه درمان با حضور نماینده بیمه آتیه سازان برای تمامی منشی های بخش ها برگزار گردید.

کلاس ایمنی بیمار

کلاس ایمنی بیمار توسط دکتر محترمی معاونت درمان بیمارستان برای مسئولین بخش های درمان بیمارستان برگزار گردید. در این جلسه به مباحث مختلف در خصوص ایمنی بیمار اشاره گردید.

كلاس آموزش DC شوك

برگزاری کلاس آموزشی استفاده از دستگاه DC شوك توسط آقای متقی سوپروايزر بيمارستان برای مسئولين بخش‌های درمانی برگزار گردید. در اين كلاس آموزش استفاده صحیح از دستگاه و شرایط استفاده در زمان های اضطراری برای مسئولين شرح داده شد.

كلاس آموزشی کنترل عفونت

برگزاری کلاس آموزشی کنترل عفونت برای کمک بهیاران بیمارستان که توسط خانم حسینی سو‍‍پروايزر كنترل عفونت بيمارستان در اين كلاس به مباحث مختلف كنترل عفونت اشاره و آموزش ها‌‌ی لازم به کمک بهیاران بیمارستان داده شد.