افزايش قابل توجه آمار زايمان طبيعی در بيمارستان مردم

بيمارستان مردم به عنوان يك مركز خصوصی با درجــه يـــك اعتبـــــار بـخشــی مفتخر است در سال 1401 با همكاری متخصصين زنان و زايمان برجسته تهران شاهد تولد 4254 نوزاد در اين مركز باشد كه با آمار بيش از 700 زايمان طبيعی و ارائه تخفيفات ويژه زايمان طبيعی به كليه بيماران آزاد و بيمه ای ركورد […]