شب قدر

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند

افزايش قابل توجه آمار زايمان طبيعی در بيمارستان مردم

بيمارستان مردم به عنوان يك مركز خصوصی با درجــه يـــك اعتبـــــار بـخشــی مفتخر است در سال 1401 با همكاری متخصصين زنان و زايمان برجسته تهران شاهد تولد 4254 نوزاد در اين مركز باشد كه با آمار بيش از 700 زايمان طبيعی و ارائه تخفيفات ويژه زايمان طبيعی به كليه بيماران آزاد و بيمه ای ركورد […]