اين بخش در طبقه اول بيمارستان و در كنار اتاق عمل قرار دارد. بخش داراي 12 تخت فعال مي باشد.

كليه بيماران جراحي، قبل از ورود به اتاق عمل در اين بخش پذيرش شده و تمامي اقدامات جهت آمادگي قبل از عمل شامل: اطلاع به پزشك و گرفتن نمونه آزمايش، نوار قلب براي افراد بالاي 40 سال و بيماراني كه بيماري قلبي دارند، مشاوره قلب، اكو، تست ورزش، مشاوره بيهوشي، مشاوره عفوني و مشاوره پزشك قانوني(در صورت نياز)، مشاوره داخلي در خصوص بيماران ديابتي، تزريق آنتي بيوتيك پروفيلاكسي طبق دستور پزشك در اين بخش انجام مي شود.

شماره تلفن هاي بخش:

داخلي 260 و 265