اين بخش داراي 30 تخت فعال مي باشد كه بيماران شامل جراحي هاي زنان، مادران باردار تحت نظر، ساير جراحي هاي زنان در اين بخش بستري و تحت مراقبت قرار مي گيرند.

نوزادان تازه متولد شده نيز در كنار مادران خود قرار گرفته و آموزش هاي شيردهي و هم آغوشي مادر و نوزاد در اين بخش انجام مي شود.

آموزش هاي حين ترخيص و پيگيري هاي پس از آن توسط پرستاران اين بخش انجام مي شود.

ترخيص بيمار :

درصورت ترخيص بيمار از بخش پس از دستور پزشك مربوطه، ابتدا به همراه بيمار اطلاع داده مي شود. گزارش پرستاري جهت ترخيص نوشته شده و پرونده به واحد ترخيص ارسال مي گردد. آموزش هاي حين ترخيص شامل علائم و نشانه هاي هشداردهنده بيماري، زمان مراجعه بعدي به پزشك و چگونگي مصرف داروها در منزل به بيمار آموزش داده ميشود. همچنين پمفلت آموزشي، خلاصه پرونده، نسخه دارويي و آزمايشات به بيمار و همراه تحويل مي گردد.

تلفن داخلي:

284 – 281