اين بخش در طبقه همكف بيمارستان با ورودي جداگانه براي بيماران اورژانسي، واقع شده است.

اورژانس داراي اتاق عمل سرپايي، اتاق احيا قلبي و ريوي، اتاق ايزوله، اتاق ترياژ تنفسي و اتاق ترياژ بيماران غير تنفسي و 5 تخت براي بيماران تحت نظر مجهز به مانيتورينگ، ساكشن، اكسيژن مركزي مي باشد.

پزشك مقيم به صورت شبانه روزي جهت ويزيت بيماران در اين بخش حضور دارد.

پرسنل شاغل در اين بخش از افراد با تجربه و دلسوز بر اساس سطح بندي ترياژ با اولويت خدمت رساني به بيماران بدحال، در حال انجام وظيفه مي باشند.

اعمال جراحي سرپايي اعم از بخيه، ختنه، برداشتن خال، برداشتن توده و … همچنين خدمات درماني سرپايي شامل: وصل سرم، تزريقات و … در اين بخش انجام مي شود.

بيماران پس از ويزيت پزشك اورژانس در صورت نياز به بستري در بخش هاي بيمارستان با هماهنگي پزشكان متخصص پس از انجام اقدامات اوليه به بخش هاي باليني انتقال داده مي شوند.

شماره تلفن هاي بخش:

داخلي 214 و 227