کلینیک ارتوپدی بیمارستان مردم در فضایی مجهز و مناسب و برخورداری از پزشکان متخصص به بیماران و مراجعین ارائه می نماید، ضمناً طب فیزیک به عنوان مکمل های خدمات ارتوپدی در بیمارستان فعال می باشد.