کلینیک جراحي عمومي بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مردم با داشتن پزشکان متخصص و فوق تخصص به بيماران خدمت رساني مي كند.