کلینیک کلیه و مجاری ادراری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مردم دارای پزشکان متخصص ارولوژی و مجاری ادراری می باشد.