تماس با ما

بیمارستان مردم | HospitalMardom

گروه پزشکی برزويه. وابسته به بنیاد علوی (بنیاد مستضعفان) با پيشينه ای طولانی در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به ساکنیـن شـرق تـهران كوشيده است تا به وظيفـه و رسالت خطيـر خود در حـوزه سـلامت عمل كند و بر اين مبنا با استفـاده از مجـرب تريـن و دلسوزترين پزشكان، پرستاران و ساير عوامل دست اندركار، گامی هر چند كوچك در اين عرصه مهم و حياتی بر دارد.