خدمات سرپايي قابل ارايه در اين كلينيك به شرح ذيل مي باشد:

  • ختنه
  • اكو اطفال
  • اكو قلب جنين