این بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.