اين بخش شامل دستگاههای راديولوژی ثابت و پرتابل جهت بخش های ويژه ،درمانی و اتاق عمل كه تماماً ديجيتال می باشند .اين بخش قابليت انجام كليه درخواستهای راديولوژی ساده و تخصصی را با كادر مجرب بصورت شبانه روزی دارد. این بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.