بخش CCU

معرفی بخش  CCU (بخش مراقبت های وي‍ژه قلبی)

معرفی بخش CCU (بخش مراقبت های وي‍ژه قلبی)

مراقبت های ويژه عبارت است از مراقبت از بيماران مبتلا به بيماري هاي حاد و مخاطره آميز حيات، تحت نظر ماهرترين پرسنل همراه با وسايل و امكانات پيشرفته. بخش CCU يكي از حساسترين بخشهاي حرفه اي هر بيمارستان محسوب مي گردد. طيف گسترده اي از انواع بيماران بستري و لزوم استفاده از روشهاي ويژه درماني با بهره گيري از ابزار و تجهيزات خاص پزشكي، اهميت اين بخش را دو چندان مي كند. بخش CCUبيمارستان مردم در طبقه دوم قرار داشته و داراي هفت تخت فعال مي باشد. هر تخت داراي تجهيزات كامل شامل مانيتور(كه متصل به مانيتور مركزي داخل استيشن مي باشد و داراي اجزاي كامل شامل ثبت فشار خون، پالس اكسيمتري، ريت قلبي و تنفسي ميباشد)،اكسي‍‍ژن مركزي ،ساكشن مركزي و دستگاه پرفيوزر است. استيشن پرستاري با احاطه كامل به كليه تخت ها قرار دارد. هر تخت به طور مجزا سيستم احضار پرستار داشته و نحوه استفاده از آن هنگام بستري به بيماران آموزش داده مي شود. قفسه هاي دارويي بخش شامل داروهاي حياتي و آنتي دوت ها در كمد تريتمنت قرار داشته و كليه داروها و تجهيزات مورد نياز با بر چسب هاي مشخص طبقه بندي شده اند. باكس داروهاي پرخطر در استيشن قرار داشته و قابليت قفل شدن دارد. همچنين يخچال دارويي نيز در استيشن مي باشد. تمامي داروها و تجهيزات بخش در ابتداي هر شيفت چك مي گردد و تمامي چك ليست ها به صورت هفتگي توسط سرپرستار كنترل مي شود.
تلفن داخلي: ۲۹۸ -۲۹۷
پذيرش بيمار دربخش CCU:

پذيرش بيمار دربخش CCU:

پذيرش بيماران قلبي از درمانگاه قلب پس از ويزيت متخصص قلب و دستور بستري در بخش CCUصورت ميگيرد. بيماران حاد و اورژانسي مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان نيز پس از ويزيت پزشك اورژانس و هماهنگي با پزشك متخصص قلب، بلافاصله با پرستار به بخش CCU منتقل مي گردند. در ابتداي ورود به بخش CCU بيمار به تخت منتقل شده و ارزيابي اوليه از بيمار و همراه صورت مي گيرد. ابتدا بيمار توسط پرستار مانيتور شده و علايم حياتي كنترل مي شودECG . گرفته شده و دستورات پزشك متخصص قلب كنترل و اجرا مي گردد. تعويض لباس بيمار توسط كمك پرستاران صورت مي گيرد و وسايل شخصي شامل موبايل، پول و … تحويل همراهان مي شود.
انتقال بيمار به بخش هاي بستري از CCU:

انتقال بيمار به بخش هاي بستري از CCU:

در صورت انتقال بيمار از CCUبه بخش عادي پس از دستور پزشك متخصص قلب، ابتدا هماهنگي با سوپروايزر صورت مي گيرد و سپس بيمار با برانكارد يا ويلچر و پرستاربخش CCU به بخش منتقل ميگردد. پرونده، داروها و وسايل شخصي بيمار نيز به بخش مقصد منتقل مي گردد.
تلفن داخلي: ۲۹۸ -۲۹۷

خیابان شکوفـه، خیابان کـرمان

تهران ، میدان شهدا

۰۲۱-۳۳۳۴۵۴۱۱

۰۲۱-۳۳۳۴۰۶۳۱ ۰۲۱-۳۳۷۹۵۸۲۳

021-38916

نوبت دهی تلفنی

ساعات کار

همه روزه : 8:00 - 24:00