معرفی بخش  CCU (بخش مراقبت های وي‍ژه قلبی)

مراقبت های ويژه عبارت است از مراقبت از بيماران مبتلا به بيماري هاي حاد و مخاطره آميز حيات، تحت نظر ماهرترين پرسنل همراه با وسايل و امكانات پيشرفته.

بخش CCU يكي از حساسترين بخشهاي حرفه اي هر بيمارستان محسوب مي گردد. طيف گسترده اي از انواع بيماران بستري و لزوم استفاده از روشهاي ويژه درماني با بهره گيري از ابزار و تجهيزات خاص پزشكي، اهميت اين بخش را دو چندان مي كند.

بخش  CCUبيمارستان مردم در طبقه دوم قرار داشته و داراي هفت تخت فعال مي باشد. هر تخت داراي تجهيزات كامل شامل مانيتور(كه متصل به مانيتور مركزي داخل استيشن مي باشد و داراي اجزاي كامل شامل ثبت فشار خون، پالس اكسيمتري، ريت قلبي و تنفسي ميباشد)،اكسي‍‍ژن مركزي ،ساكشن مركزي و دستگاه پرفيوزر است. استيشن پرستاري با احاطه كامل به كليه تخت ها قرار دارد. هر تخت به طور مجزا سيستم احضار پرستار داشته و نحوه استفاده از آن هنگام بستري به بيماران آموزش داده مي شود.

قفسه هاي دارويي بخش شامل داروهاي حياتي و آنتي دوت ها در كمد تريتمنت قرار داشته و كليه داروها و تجهيزات مورد نياز با بر چسب هاي مشخص طبقه بندي شده اند. باكس داروهاي پرخطر در استيشن قرار داشته و قابليت قفل شدن دارد. همچنين يخچال دارويي نيز در استيشن مي باشد. تمامي داروها و تجهيزات بخش در ابتداي هر شيفت چك مي گردد و تمامي چك ليست ها به صورت هفتگي توسط سرپرستار كنترل مي شود.

پذيرش بيمار دربخش CCU:

پذيرش بيماران قلبي از درمانگاه قلب پس از ويزيت متخصص قلب و دستور بستري در بخش  CCUصورت ميگيرد. بيماران حاد و اورژانسي مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان نيز پس از ويزيت پزشك اورژانس و هماهنگي با پزشك متخصص قلب، بلافاصله با پرستار به بخش CCU منتقل مي گردند.

در ابتداي ورود به بخش CCU بيمار به تخت منتقل شده و ارزيابي اوليه از بيمار و همراه صورت مي گيرد. ابتدا بيمار توسط پرستار مانيتور شده و علايم حياتي كنترل مي شودECG . گرفته شده و دستورات پزشك متخصص قلب كنترل و اجرا مي گردد.

تعويض لباس بيمار توسط كمك پرستاران صورت مي گيرد و وسايل شخصي شامل موبايل، پول و … تحويل همراهان مي شود.

انتقال بيمار به بخش هاي بستري ازCCU:

در صورت انتقال بيمار از  CCUبه بخش عادي پس از دستور پزشك متخصص قلب، ابتدا هماهنگي با سوپروايزر صورت مي گيرد و سپس بيمار با برانكارد يا ويلچر و پرستاربخش CCU به بخش منتقل ميگردد. پرونده، داروها و وسايل شخصي بيمار نيز به بخش مقصد منتقل مي گردد.

تلفن داخلي:

298 -297